Huisregels

Voor een gezellig en vriendelijk evenement

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico;
 • De organisatie van het BonnyFest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade;
 • Op BonnyFest kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 • Het is verboden de volgende zaken het festivalterrein mee op te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur;
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben;
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie;
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden;
 • Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen is verboden;
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst en/of een aanhouding met aangifte bij de politie;
 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel maatregelen te treffen;
 • Aanwijzingen van het personeel of de beveiliging dienen altijd te worden opgevolgd. Bij weigering volgt uitzetting door de beveiligingsdienst c.q. organisatie;
 • Gebruik van garderobe is op eigen verantwoordelijkheid. Organisatie en derden zijn niet aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen;
 • Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het festivalterrein. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Toegang is alleen mogelijk met een geldige entreebewijs;
 • Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet teruggenomen;
 • Iedere bezoeker dient zicht te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, dit mag zijn een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Kopieën worden niet geaccepteerd;
 • Zonder geldig legitimatiebewijs kan u de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd;
 • Toegang tot de feestavonden is voor personen vanaf 18 jaar;
 • Bij betreding van het evenemententerrein stemt men automatisch in met vrijwillige visitatie door beveiligingsdienst. Bij weigering, waar u overigens recht op hebt, kan de toegang worden geweigerd;
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan;
 • In de feesttent wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar;
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven;
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol. Indien u zich niet aan deze regel houdt kunt u van het festivalterrein worden verwijderd;
 • In het geval van afgelasting van het BonnyFest door onvoorziene omstandigheden zal de organisatie een beslissing nemen over een eventuele regeling ter vergoeding van de gekochte kaarten;
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen;
 • Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein;
 • Roken is alleen toegestaan in de openlucht op het binnenterrein. Indien u zich niet aan deze regel kunt u van het festivalterrein worden verwijderd. Bij eventuele bekeuringen door uw toedoen zullen deze kosten en aansprakelijkheid op u worden verhaald;
 • Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing;
 • Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

Nogmaals doen we een dringend verzoek je te houden aan deze regels. BonnyFest wil de goede band met de omwonenden zo houden. Dat betekent dat we geen onnodige overlast veroorzaken. Het festivalterrein dienen we, met jullie hulp, schoon achter te laten. Houd het leuk voor iedereen en maak het BonnyFest ook volgend jaar weer mogelijk!

We wensen je veel plezier toe op het BonnyFest.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD EN AFHANKELIJK VAN DE ERNST VAN DE OVERTREDING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD TE WORDEN UITGESLOTEN VAN TOEGANG AAN VOLGENDE EVENEMENTEN VAN BONNYFEST.